Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve
IM0008803_gi.jpg

Sistemet e dyshemeve

 

Sistemi i dyshemese gjithpërfshirës nga RÖFIX

Sot kërkesat për dysheme janë më të larta. Dyshemeja është një pjesë ndërtimi, e cila prodhohet mbi një themel mbajtes ose mbi një shtresë ndërmjetëse ndarëse ose izoluese. Ajo është drejtpërdrejt e sheshtë, e aftë për përdorim ose mund të furnizohet me një mbulesë (kore). Dyshemetë janë shumë të rëndësishme për një cilësi të lartë jetese. Kur ndërtimet e dyshemeve janë të përshtatshme, reduktohen tingujt dhe përmirësohen izolimet e ngrohjes. Nëse dyshemetë pranojnë nxehtësinë, atëherë ato kujdesen për një shpërndarje të njëtrajtshme të temperaturës me një nxehtësi nga poshtë lart.

Prandaj është vecanërisht e rëndësishme, që dyshemesë, cilësisë së saj dhe teknikës së prodhimit dhe të shtrimit t'i kushtohet një vëmendje e vecantë. Dija, eksperienca, kujdesi dhe aftësia mjeshtërore janë të nevojshme. Përvec këtyre edhe materialet orientuese drejt të ardhmes dhe sistemet përcaktojnë funksionimin e mevonshëm pa defekte.