Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX 660 Suva mbushëse e ashpër me bazë çimento-gëlqere

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_660_Suva_mbushëse_e_ashpër_me_bazë_çimento-gëlqere_DC0011449.PDF
308,05 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_660_Suva_mbushëse_e_ashpër_me_baz_DC0048943.PDF
205,31 kB
Deklaratë Performance (DOP) Deklaratë_Performance__DOP___RÖFIX_660_Suva_mbushëse_e_ashpër_me_bazë_çimento-gëlqere_SQSQ_DC0065089.PDF
93,75 kB
IM0000518_md.jpg btn_search

Suva mbushëse me kokërrizim të madh për fasada dhe mure të brendshme mbi të gjitha bazamentet normale.

Suvaja e poshtme e përshtatshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror.

Suva mbushëse për RÖFIX fino, plastike dhe strukturore, suva me bazë silikat, silikon ose akrilike.

Të mos përdoret në zonën e xokolaturës dhe në zonat në kontakt me ujin.

Lëndë ndërtimi minerale sipas shtojcës A të katalogut për masat ekologjike për kërkesat në ndërtimin e shtëpive

Brënda/Jashtë Përpunohet me dorë Përpunohet me makineri  suvatimi Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C ose mbi 30°C Të mbrohet  ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Kujdes! Mbroni duart dhe sytë
  • Mënyrë e jashtëzakonshme aplikimi
  • Çimento
  • Gëlqere e pashuar
  • Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit
  • E lirë nga dispersionet e lëndëve
  • Rerë gëlqerore me cilësi të lartë