Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX 610 Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_610_Suva_mbushëse_me_bazë_çimento-_gëlqere_DC0070416.PDF
309,18 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_610_Suva_mbushëse_me_bazë_çimento_DC0048940.PDF
205,08 kB
Deklaratë Performance (DOP) Deklaratë_Performance__DOP___RÖFIX_610_Suva_mbushëse_me_bazë_çimento-_gëlqere_SQSQ_DC0065087.PDF
94,11 kB
IM0000509_md.jpg btn_search

Suva mbushëse për fasada dhe mure të brendshme, në dhoma me lagështi.

Të mos përdoret në zonën e xokolaturës dhe në zonat në kontakt me ujin.

Suva mbushëse për RÖFIX fino, plastike dhe strukturore, suva me bazë silikat, silikon ose akrilike.

Lëndë ndërtimi minerale sipas shtojcës A të katalogut për masat ekologjike për kërkesat në ndërtimin e shtëpive

Brënda/Jashtë Përpunohet me dorë Përpunohet me makineri  suvatimi Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C ose mbi 30°C Të mbrohet  ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Kujdes! Mbroni duart dhe sytë
  • pengon depwrtimin e ujit
  • Çimento
  • Gëlqere e pashuar
  • Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit
  • E lirë nga dispersionet e lëndëve
  • Rerë gëlqerore me cilësi të lartë