Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX 510 Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_510_Suva_mbushëse_me_bazë_çimento-_gëlqere_DC0011450.PDF
325,42 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_510_Suva_mbushëse_me_bazë_çimento_DC0048936.PDF
205,35 kB
Deklaratë Performance (DOP) Deklaratë_Performance__DOP___RÖFIX_510_Suva_mbushëse_me_bazë_çimento-_gëlqere_SQSQ_DC0065086.PDF
94,16 kB
IM0000491_md.jpg btn_search

Suva mbushëse për mure të brëndshme, tavane dhe fasada me ngarkesë të ulët lagështie

Suvaja e poshtme e përshtatshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror.

Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

Suva mbushëse për RÖFIX fino, plastike dhe strukturore, suva me bazë silikat, silikon ose akrilike.

Lëndë ndërtimi minerale sipas shtojcës A të katalogut për masat ekologjike për kërkesat në ndërtimin e shtëpive

Brënda/Jashtë Përpunohet me dorë Përpunohet me makineri  suvatimi Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C ose mbi 30°C Të mbrohet  ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Kujdes! Mbroni duart dhe sytë
  • Gëlqere e pashuar
  • Çimento
  • Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit
  • Rerë gëlqerore me cilësi të lartë
  • Inert i lehtë (mineral)