Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve
Qualität & Wertbeständigkeit

Cilësi & Ruajtje e vlerave

 

Ndërtesat janë të ekspozuara për një kohë të gjatë ndaj shumë faktorëve të jashtëm. Ato janë shpesh vepra të dorës së njeriut dhe qëndër jetese për breza me radhë. Për këtë arsye, ne kemi një përgjrgjësi të veçantë për cilësinë e produkteve RÖFIX dhe përpunimit të tyre nga partnerët tanë në ndërtim.

Në përmbushim tregun e ndërtimit me produkte natyrore, të cilat përdoren lehtë dhe ruajne vlerat e tyre për një kohë të gjatë, janë ekonomike dhe garantojnë mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ne mbështesim klientët tanë - Investitorët, Sipërmarësit, Aplikuesit dhe Arkitektët - në përzgjedhjen dhe përdorimin e duhur të produkteve nga gama jonë e gjërë e programit.

Për këtë arsye kemi 20% të 120 të punësuarve në qëndrën tonë në Röthis, të cilët janë 100% në dispozicion për të ndihmuar, sugjeruar dhe për të zgjidhur cdo problem të mundshëm.